You are currently viewing JAK POKONAĆ KOMUNIKACYJNY CHAOS?

JAK POKONAĆ KOMUNIKACYJNY CHAOS?

Od właściwie zrozumianego komunikatu zależy wiele: czy wpłyniemy na naszego odbiorcę, czy odbiorca podejmie odpowiednie działanie i czy to działanie przyniesie spodziewane rezultaty. Szczególnie w dużych firmach właściwa komunikacja ma kluczowe znaczenie dla organizacji pracy i szacowanych wyników. Brak komunikacji lub zła komunikacja mogą mieć katastrofalne skutki dla jednostek, zespołów i w końcu całej firmy.

W swojej karierze spotkałam się z różnymi modelami zarządzania i rozmaitymi drogami komunikacji – czasem nieefektywnej. Począwszy od tysiąca procedur, stagnację i biurokratyzację, po autorytarne rządy jednostki, sprzeczne komunikaty i narastającą frustrację. Problemy w firmie, w której pracowałam, piętrzyły się z dnia na dzień. Manipulacja, brak poszanowania wszelkich wartości i ignorancja pogłębiały tylko poczucie niepokoju wśród pracowników i rodziły kolejne konflikty.

Władza oczekuje lojalności i nie znosi krytyki. Łatwo jest zastraszyć i zmusić pracowników do słuchania, ale czy przynosi to oczekiwane skutki? Prowokacja i przymus mają krótkotrwały wpływ. W taki sposób żadna organizacja nie zdobędzie na długo lojalności i zaufania osób, które ją tworzą.

Na dobrą reputację firmy składa się wiele czynników. Poza oczywistym poszanowaniem norm i obyczajów, niezwykle ważny jest sprawny przepływ informacji między ludźmi, którzy pracują w oparciu o jasne zasady, mają możliwość rozwoju i utożsamiają się z wartościami firmy.

Pracowników należy traktować jak partnerów do rozmowy, którzy mają realny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym relacje powinny opierać się na szczerości i zaufaniu.

Pozytywny wpływ na emocje ludzi może przynieść pozytywne efekty dla rozwoju firmy – otwartej i przyjaznej dla tych, którzy ją tworzą.

Jak wygląda komunikacja w Waszej firmie? Czy jest coś, co chcielibyście zmienić?