Regulamin świadczenia usług

§ 1
POSTANOWIENIA WSTEPNE

 1. Właścicielem serwisu internetowego www.magdalenamalicka.pl („Serwis”), którego dotyczy niniejszy Regulamin świadczenia usług („Regulamin”), jest firma : CMMM Coaching&Mentoring Magdalena Malicka, z siedzibą w Warszawie 02-713, przy ul. Leszczyny 4/2, posiadająca NIP : 949-113-64-22 oraz REGON : 150320560 („Firma” lub „Administrator”).
 2. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, w tym prawa oraz obowiązki jego użytkowników i Administratora, warunki zawierania i rozwiązywania umów na zakup usług z zakresu szkoleń i coachingu, świadczonych przez Firmę, odstąpienia od umowy, praw i obowiązków uczestników szkoleń i coachingu, tryb postępowania reklamacyjnego, jak i zasady ochrony danych osobowych użytkowników („Użytkowników”) korzystających z Serwisu oraz korzystających z usług świadczonych przez Firmę. Każda osoba korzystająca z Serwisu, w tym zainteresowana lub korzystająca z możliwości zakupu usług z zakresu szkoleń i coachingu, świadczonych przez Firmę, ma możliwość kontaktu z Administratorem za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefonu, wskazanych w zakładce „Kontakt” Serwisu.
 3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu, jak również do Użytkowników oraz osób zawierających umowę na zakup usług z zakresu szkoleń i coachingu, świadczonych przez Firmę, w tym uczestniczących w danym szkoleniu/coachingu (chyba, że udział w danym szkoleniu/coachingu uregulowany jest odrębnym Regulaminem, o czym każdorazowo Administrator informuje jego uczestników). Przeglądanie zawartości Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji, przy czym zakup usług z zakresu szkoleń i coachingu, świadczonych przez Firmę, jest odpłatny, zgodnie z cennikiem ustalonym przez Firmę („Cennik”), przekazanym zainteresowanemu zakupem i/lub udziałem w szkoleniu/coachingu Użytkownikowi i zaakceptowaną przez Użytkownika ofertą, oraz wymaga dokonania uprzedniego zamówienia w trybie określonym w § 3.
 4. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do informacji, korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem znalezienia interesującej informacji, nawiązywania kontaktu z Administratorem, zamawiania usług z zakresu szkoleń i coachingu, świadczonych przez Firmę, etc.
 5. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

§ 1
WYMAGANIA TECHNICZNE I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu prawidłowego korzystania z wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  a) urządzenie (np. komputer, smartfon, tablet) z dostępnym połączeniem z siecią Internet;
  b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługującej język oprogramowania JavaScript oraz umożliwiającą zapis plików Cookie;
  c) w przypadku Użytkowników dokonujących zamówienia usług z zakresu szkoleń i coachingu, świadczonych przez Prowadzącą – posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu e-mail);
  d) Adobe Flash Player lub inna wtyczka (plugin) zainstalowana w przeglądarce internetowej zapewniająca możliwość odtwarzania animacji wykonanej w technologii Flash;
 2. W przypadku niespełniania przez urządzenie Użytkownika wymagań technicznych opisanych powyżej, Serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 4. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznawania się z jego zawartości posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek danych, w tym treści, o charakterze bezprawnym, naruszającym prawa osób trzecich, obraźliwym i/lub niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących powodować uszkodzenie Serwisu, oprogramowania oraz urządzeń technicznych z nim związanych.

§ 3
ZAMÓWIENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH I COACHINGU

 1. Zainteresowane osoby mają możliwość zamówienia usług szkoleniowych i/lub coachingu realizowanych lub organizowanych/współorganizowanych przez Firmę:
  a) W celu zamówienia indywidualnej usługi szkoleniowej i/lub coachingu realizowanych przez Firmę, zainteresowana osoba („Zamawiający”) powinna skontaktować się z Firmą drogą elektroniczną (poprzez formularz kontaktowy lub wiadomość e-mailową) lub telefoniczną, wskazując w szczególności tematykę, zakres, termin i czas trwania szkolenia/coachingu, miejsce, w którym usługa miałaby być zrealizowana, liczbę uczestników, oraz ewentualne inne dodatkowe informacje wskazane przez Firmę. Na podstawie przekazanych przez Użytkownika informacji Firma przygotuje ofertę, wskazując m.in. cenę takiej usługi i warunki płatności oraz warunki jej realizacji. W przypadku akceptacji przedstawionej oferty, Zamawiający potwierdza jej przyjęcie poprzez wysłanie na adres mailowy wskazany przez Firmę szczegółowych danych Zamawiającego oraz uczestnika szkolenia („Uczestnik”), w tym dane adresowe i kontaktowe oraz dane do rachunku/faktury i potwierdza zamówienie, w tym łączną cenę zamówienia wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami (o ile takowe będą występować i zostały wskazane w ofercie) oraz fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem;
  b) W celu zamówienia zakupu udziału w szkoleniu/coachingu prowadzonym lub organizowanym/współorganizowanym przez Firmę, na zasadach, w tym według Cennika, każdorazowo szczegółowo określonych w Serwisie, Zamawiający powinien wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą formularz zamówienia dostępny w Serwisie, w tym dane Zamawiającego oraz Uczestnika szkolenia, dane adresowe i kontaktowe oraz dane do faktury i potwierdzić zamówienie, w tym łączną cenę zamówienia wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami (o ile takowe będą występować i zostały uprzednio wskazane) oraz fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem, bądź powinien skontaktować się z Firmą drogą elektroniczną (poprzez formularz kontaktowy lub wiadomość e-mailową) lub telefoniczną, wskazując w/w dane i składając w/w oświadczenia.
 2. Po złożeniu prawidłowego zamówienia (oraz ewentualnie po przyjęciu oferty Firmy w sytuacji wskazanej w pkt. 1 a powyżej) Administrator przekazuje Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego w procesie zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy na odległość pomiędzy Firmą, a Zamawiającym na świadczenie usług szkoleniowych/coachingu, przy czym umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty we wskazanym terminie umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu. W przypadku, gdy Firma przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia (przedpłata), podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu/coachingu do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez Firmę. W przypadku bezskutecznego upływu w/w terminu, Zamawiającego obowiązuje cena podstawowa szkolenia (tj. bez rabatu).
 3. Zamówienia mogą składać wszystkie osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, reprezentowane przez osobę fizyczną do tego prawnie umocowaną, przy czym nieletni i/lub osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, składając opisane w niniejszym Regulaminie oraz w zamówieniu oświadczenia i udzielając Firmie i/lub podmiotom trzecim opisanych w nich praw i upoważnień oświadczają, że uzyskały stosowne zgody przedstawicieli ustawowych/prawnych na złożenie w/w oświadczeń oraz przekazanie praw i upoważnień. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 13, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w szkoleniach lub coachingach prowadzonych lub organizowanych/współorganizowanych przez Firmę wyłącznie za udokumentowaną pisemną zgodą swoich prawnych opiekunów.
 4. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Zamawiających oraz Uczestników podanych przez Zamawiających w trakcie procesu składania zamówienia. Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania zamówienia są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić przyjęcie zamówienia Zamawiającego od uwiarygodnienia podanych przez niego danych. Zamawiający jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia i niezwłocznego informowania Administratora o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia.
 5. Warunkiem udziału w wybranym przez Zamawiającego szkoleniu/coachingu jest dostępność miejsc. W przypadku, gdy w ramach objętego zamówieniem szkolenia/coachingu będzie brak dostępnych miejsc, uprawniających do udziału Zamawiającego w wybranym szkoleniu/coachingu, Firma niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia, proponując w tym celu – o ile to możliwe – inny termin szkolenia lub inne szkolenie. Brak decyzji Zamawiającego, co do sposobu realizacji jego zamówienia lub brak akceptacji ze strony Zamawiającego na przedstawioną przez Firmę propozycję, po upływie 7 dni od uzyskania w/w informacji od Firmy, jest równoznaczne z odstąpieniem od realizacji zamówienia przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za zamówienie – Firma zwróci Zamawiającemu opłaconą należność za zamówienie, w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia.
 6. Spółka jest uprawniona do odwołania, zmiany programu, osób przeprowadzających szkolenie/coaching, terminu i/lub miejsca, w którym odbywa się dane szkolenie/coaching, w szczególności w razie zaistnienia przyczyn losowych lub mających charakter siły wyższej. O każdorazowej zmianie Spółka poinformuje Zamawiającego drogą elektroniczną lub telefoniczną, a w przypadku odwołania szkolenia/coachingu – o ile to możliwe – zaproponuje inny termin szkolenia lub inne szkolenie. W przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiającego którejkolwiek z w/w zmian dot. danego szkolenia/coachingu lub braku akceptacji innego terminu szkolenia lub innego szkolenia, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za zamówienie – Spółka zwróci Zamawiającemu opłaconą należność za zamówienie w terminie do 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Zamawiającego adresu e-mail oraz pozostałych danych kontaktowych do komunikacji z Zamawiającym i/lub Uczestnikiem szkolenia w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.
 8. Zamówienie usługi szkoleniowej i coachingu odbywa się poprzez sieć Internet lub telefonicznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz – w przypadku, gdy Użytkownik składający zamówienie jest konsumentem („Konsument”), zgodnie z definicją wskazaną w zdaniu następnym – ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konsument, składający zamówienie usługi szkoleniowej i coachingu jest uprawniony do złożenia Firmie żądania rozpoczęcia świadczenia usług przez Firmę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 6 poniżej
 10. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

§ 4
ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 1. Na miejsce szkolenia i coachingu Uczestnik dojeżdża we własnym zakresie i na własny koszt. Firma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia (chyba, że w ofercie danego szkolenia lub w informacjach dostępnych w Serwisie dotyczących danego szkolenia wskazano inaczej).
 2. Uczestnicy szkoleń i coachingów prowadzonych i/lub organizowanych lub współorganizowanych przez Firmę oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakikolwiek sposób lub formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców oraz są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz są udostępniane Uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Za wyjątkiem przypadków przewidzianych stosownymi przepisami prawa, materiały szkoleniowe nie mogą być przedmiotem obrotu przez Uczestników, w tym sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie.
 3. Firma oraz podmioty przez nią upoważnione są uprawnieni do dokonywania dokumentacji fotograficznej oraz multimedialnej szkoleń i coachingów prowadzonych i/lub organizowanych lub współorganizowanych przez Firmę, w tym do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi lub organizowanymi przez Firmę szkoleniami lub coachingami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów. Uczestnicy takich szkoleń i coachingów oświadczają, że wyrażają zgodę na bezpłatne, wielokrotne, nieograniczone terytorialnie i czasowo, utrwalanie i wykorzystywanie ich wizerunków i/lub głosów utrwalonych w ramach szkoleń i/lub coachingów, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów, w celach informujących o fakcie współpracy z Zamawiającym i/lub Uczestnikiem oraz realizacji szkoleń, jak również w celach promocyjnych i reklamowych Firmy oraz jej usług.
 4. Celem szkolenia lub coachingu jest przedstawienie i przekazanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności Przedstawiciela wskazanego przez Firmę i/lub podmiotów przez nią upoważnionych, obejmujących metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie/coaching. W ramach szkolenia Uczestnicy zostaną zapoznani z lub otrzymają materiały szkoleniowe i edukacyjne związane z tematyką i zakresem szkolenia/coachingu. Firma nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia/coachingu, zaś Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, wiedzy i materiałów, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami lub zaleceniami Przedstawiciela wskazanego przez Firmę do realizacji szkolenia/coachingu.
 5. Należy mieć na uwadze, iż żadna forma szkolenia lub coachingu nie jest terapią lub leczeniem, nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego oraz mają charakter wyłącznie edukacyjny. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach lub coachingach, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, powinny we własnym zakresie skonsultować swój udział w szkoleniu/coachingu z lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty Firmy.
 6. Firma i/lub jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić Uczestnika o opuszczenie szkolenia lub coachingu za zwrotem wpłaconych przez Zamawiającego za udział Uczestnika pieniędzy proporcjonalnie potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu, w przypadku powtarzającego się nieodpowiedniego zachowania Uczestnika, w tym sprzecznego z obowiązującym porządkiem prawnym lub zasadami współżycia społecznego, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg lub realizację programu szkolenia/coachingu.
 7. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu/coachingu nie zwalnia Uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia/coachingu, poza wyraźnie odmiennie określonymi w niniejszym Regulaminie lub przepisami prawa sytuacjami.

§ 5
CENNIK ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie Firmy za realizowane przez nią usługi ustalane jest na podstawie Cennika przedstawionego Zamawiającemu lub dostępnego w Serwisie. Wynagrodzenie Firmy obejmuje: udział w szkoleniu, niezbędne narzędzia, ewentualne materiały szkoleniowe oraz ewentualne zaświadczenie o udziale w szkoleniu, zgodne z przedstawioną Zamawiającemu lub widoczną w Serwisie ofertą danego szkolenia/coachingu. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, kosztów podróży, parkingu, ubezpieczenia, itp. Zamawiający/Uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie przedstawionej przez Firmę.
 2. Ceny zawarte w Cenniku są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i w które wliczony jest podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości.
 3. Zamawiający może opłacić zamówienie za pośrednictwem systemu płatności internetowej dostępnego w Serwisie lub poprzez przelew bankowy. Z zastrzeżeniem § 3 pkt. 2 płatności powinny być dokonane w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia lub w innym terminie podanym przez Firmę w przesłanej ofercie. W tytule przelewu Zamawiający powinien podać Imię i Nazwisko oraz tytuł i datę szkolenia/coachingu. Brak wskazania w tytule przelewu któregokolwiek z w/w elementów może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub w ogóle brak możliwości jego realizacji.
 4. Po odnotowaniu potwierdzenia wpłaty przez serwis obsługi płatności dostępnych w Serwisie lub po uznaniu rachunku bankowego Administratora, Administrator wystawi Zamawiającemu dokument sprzedaży (rachunek lub wedle życzenia fakturę VAT) z użyciem danych Zamawiającego podanych przez niego w czasie składania zamówienia.
 5. Brak zaksięgowania wpłaty na koncie Administratora za złożone zamówione w terminie 7 dni od złożenia zamówienia lub w innym terminie podanym przez Firmę w przesłanej ofercie powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania Cennika, w tym do wprowadzania zmian w zakresie ceny świadczonych przez siebie usług, jak również do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz udzielania rabatów i zniżek. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na złożone przez Zamawiającego zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
 7. Promocje organizowane przez Firmę, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe oraz inne tego typu akcje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji lub informacje w Serwisie nie stanowią inaczej.

§ 6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem, składający zamówienie na usługi świadczone przez Firmę ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Administratorem w terminie 14 dni, bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie Konsument może złożyć na wzorze formularza, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zwrot wszystkich należności wynikających z odstąpienia od umowy (tj. wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności) następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 4. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Administratora usługi, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Administratora do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, w sytuacji, gdy Firma wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Spółkę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 7
CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Umowa na usługę prowadzenia szkolenia przez Firmę lub udział w szkoleniu organizowanym/prowadzonym przez Firmę jest zawierana na czas określony równy do czasu zakończenia szkolenia/szkoleń wybranych przez Zamawiającego w zamówienia. Jest to jednocześnie minimalny czas trwania zobowiązań Zamawiającego wynikających z umowy.

§ 8
DANE OSOBOWE ORAZ COOKIES

 1. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu zamówienia przez Administratora w zakresie udzielonego upoważnienia, w szczególności w zakresie realizacji zamówienia na usługi szkoleniowe i coachingu realizowane lub organizowane przez Firmę, jak również w celu rozpatrywania ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego.
 2. Administratorem danych osobowych jest Firma. Każdemu Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych osobowych, a także prawo do żądania usunięcia danych.
 3. W przypadku, jeśli Zamawiający lub Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez niego adres mailowy mogą być również wysyłane przez Administratora i/lub podmiot wskazany w stosownym formularzu informacje handlowe.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z Regulaminem.
 5. Internetowa przeglądarka stosowana przez Użytkownika sieci Internet może być wyposażona w opcję przechowywania plików tekstowych (ang. „cookies”), które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go „rozpoznać” przy ponownym połączeniu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach serwisu bez konieczności każdorazowego logowania. Zawartość plików „cookies” nie daje możliwości identyfikacji danego użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe, „cookies” w żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Administrator może przechowywać pliki „cookies” na komputerach Użytkowników w celu: a) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła; b) lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników; c) tworzenia statystyk oglądalności dla wewnętrznych potrzeb Administratora oraz jego kontrahentów, w tym reklamodawców; d) prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań danego Użytkownika; e) tworzenia i przeprowadzania ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez tego samego Użytkownika oraz prezentowania ankiety w sposób uwzględniający indywidualne zainteresowania Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące „cookies” w swojej przeglądarce internetowej, jak również wyłączyć je całkowicie, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Serwisu. Jednocześnie, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników poprzez linki umieszczone na stronach Serwisu.
 6. W Serwisie prócz plików cookies zbierane są również adresy IP Użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki cookies, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl przepisów prawa tym art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

§ 9
REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące w szczególności funkcjonowania Serwisu oraz realizacji zamówienia powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email biuro@magdalenamalicka.pl. lub listownie na adres Administratora wskazany w § 1 pkt. 1 w terminie do 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową usługa miała być wykonana. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny, w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.
 2. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
 3. Decyzja Administratora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa osoby zgłaszającej reklamację do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 10
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Zamawiający/Uczestnik, będący Konsumentem, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Administratorem umowy;
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Administratorem;
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Administratorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).\
 2. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych http://www.uokik.gov.pl oraz http://www.rzu.gov.pl.

§ 11
ZMIANY W REGULAMINIE

 1. Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Użytkownika/Zamawiającego (chyba, że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa). O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników Serwisu poprzez informację na stronie startowej Serwisu w terminie co najmniej 30 dni przed jej wejściem w życie. Korzystanie przez Użytkownika ze stron Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.02.2020  roku.
 2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

 

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: CMMM Coaching&Mentoring Magdalena Malicka, ul.Leszczyny 4/2, 02-713 Warszawa; tel: +48 692-440-139; e-mail: biuro@magdalenamalicka.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat ………………..…………………………………………………….…………..,

tel.: …………….……, e-mail: ………………

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi (*)

– Data zawarcia umowy

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.